RED SCARF GIRL
Characters - Alphabetical
 
      Links Button   Print This Page  
FIRST NAME LAST NAME DESCRIPTION
WeiAn yiJi-li's bestfriend.
XuA-sanSix-finger's neighbor. A Revolutionist.
FourthAuntJi-li's aunt who was married to Xi-reng's half-brother.
TongChaoJi-li's classmate.
JiangChen yingJi-li's mother.
XiaoChengJi-li's neighbor.
Ke Cheng-liJi-li's math teacher.
WangDayongJi-li's classmate.
Rong De-fengA factory owner. Deceased.
WeiDong-liAn yi's mother. A teacher.
XiaoFanJi-li's schoolmate.
YangFanJi-li's classmate. A Red Succesor.
FangfangJi-li's junior high school classmate.
ChangHongJi-li's junior high school deskmate. Red Guard committee member.
GrandpaHongA bookstall owner.
XiaoHong yinJi-yun's classmate.
JiaHong yuThe Red Guard leader.
SangHong-zhenDu hai's mother. The neighborhood committee secretary.
YuJianThe chairman of Ji-li's class.
Ji-liJiangProtagonist and Narrator.
ZhangJieAn yi's classmate.
ChairmanJinThe head of Xin Zha Junior High.
JiangJi-yongJi-li's brother. Aka: Iron-ball.
JiangJi-yunJi-li's sister.
ChiangKai ShekChina's current dictator. Chairman Mao's political opponent.
YinLan lanClassmate of Ji-li who wrote a protest. A Red Succesor.
PrincipalLongThe Xin Er Primary School's principal.
OfficerMaPoliceman in charge of residence registration in Ji-li's neighborhood.
YouMeiCousin of Xi-reng.
MingmingJi-yong's friend.
Mr.NiThe chariman of the new neighborhood dictatorship group.
SongPo-poJi-li's nanny.
WangQiJi-li's schoolmate.
OldQianA bourgeoisie living near the school.
LadyRongDe-feng's widow.
BaiShanJi-li's intellegent junior highschool classmate.
ShanShanXi-wen's youngest son. Ji-li's cousin.
LiuShao-qiThe chairman of the NPC Standing Committee.
FourthUncleFourth Aunt's husband. Xi-reng's half-brother.
LiuWen-caiA landlord. Warlord Liu Wenchei's brother.
FanWen-chongXi-reng's friend since college.
LittleWhiteJi-li's family cat.
JiangXi wenAn unpleasant old woman who lived near the school. Ji-li's aunt.
DengXiaoThe general secretary.
ZhangXinJi-li's homeroom teacher in junior highschool.
JiangXi-rengJi-li's father. Aka: Lao Jiang.
DengYi-yiJi-li's class partner. Aka: Pauper.
MaoZedongChairman of the communist party of China. Aka: Chairman Mao.
Bao Xi-reng's friend. A playwright.
Cao Ji-li's teacher.
Ducky Ji-li's junior high school classmate.
Du-hai Ji-li's classmate. Hong-zhen's mother.
Gu Ji-li's homeroom teacher.
Hou A revolutionary committee member. Ji-li's teacher.
Hua-hua You-mei's daughter. Ji-li's cousin.
Li Ji-li's junior high school math teacher.
Lin-lin Ji-li's junior high school classmate.
Pudge Ji-li's junior high school classmate.
Thin-face Forced Ji-li to testify against his father.
Tian Wu's husband. Xi-reng's colleague and friend.
Wu Tian's wife. Xi-reng's colleague and friend.
Zhu A young actor at Xi-reng's theatre.
 
Footer1